Thông tin chi tiết

Thẻ chấm công (Anh-VIệt dày có khuyết)

Thẻ chấm công (Anh-VIệt dày có khuyết)

(Cập nhật ngày: 10/08/2022)

Đơn vị tính:

Xấp

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Thẻ chấm công Anh-Việt dày có khuyết)

- Quy cách: 50 tờ/xấp

- Chất liệu: giấy dày

- Mẫu: có khuyết hoặc không khuyết

th____ch___m_c__ng_d__y_avt.jpg 

- Ngôn ngữ : Anh - Việt

- Dùng cho các loại máy chấm công búa, không dùng cho các máy in kim. 

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

Thẻ chấm công Anh-Việt dày có khuyết):

- Quy cách: 50 tờ/xấp

- Chất liệu: giấy dày

- Mẫu: có khuyết hoặc không khuyết

th____ch___m_c__ng_d__y_avt.jpg

- Ngôn ngữ : Anh - Việt

- Dùng cho các loại máy chấm công búap1.html" title="

Đặc điểm (Thẻ chấm công Anh-Việt dày có khuyết):

- Quy cách: 50 tờ/xấp

- Chất liệu: giấy dày

- Mẫu: có khuyết hoặc không khuyết

th____ch___m_c__ng_d__y_avt.jpg

- Ngôn ngữ : Anh - Việt

- Dùng cho các loại máy chấm công búa">

Đặc điểm (Thẻ chấm công Anh-Việt dày có khuyết):

- Quy cách: 50 tờ/xấp

- Chất liệu: giấy dày

- Mẫu: có khuyết hoặc không khuyết

th____ch___m_c__ng_d__y_avt.jpg

- Ngôn ngữ : Anh - Việt

- Dùng cho các loại máy chấm công búa, Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

p1.html" title=" không dùng cho các máy in kim.

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

"> không dùng cho các máy in kim.

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)