Thông tin chi tiết

Phiếu nhập 1 liên (20x25 giấy tái sinh) 74 tờ

Phiếu nhập 1 liên (20x25 giấy tái sinh) 74 tờ

(Cập nhật ngày: 13/06/2024)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Nhập kho 1 liên 20x25 tái sinh ):

- Kích thước: dạng đứng 20x25cm

NK_1L_20X25_t__i_sinh_size.JPG

- Quy cách: 74 tờ/cuốn 

- Mẫu dùng: Mẫu số: 01-VT (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)

NK_1L_20X25_t__i_sinh_m___t_trong.jpg

- Số liên: 1 liên giấy tái sinh


Nhập kho 1 liên 20x25 tái sinh ):

- Kích thước: dạng đứng 20x25cm

NK_1L_20X25_t__i_sinh_size.JPG

- Quy cách: 74 tờ/cuốn

- Mẫu dùng: Mẫu số: 01-VT (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)

NK_1L_20X25_t__i_sinh_m___t_trong.jpg

- Số liên: 1 liên giấy tái sinh


p1.html" title="

Đặc điểm (Nhập kho 1 liên 20x25 tái sinh ):

- Kích thước: dạng đứng 20x25cm

NK_1L_20X25_t__i_sinh_size.JPG

- Quy cách: 74 tờ/cuốn

- Mẫu dùng: Mẫu số: 01-VT (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)

NK_1L_20X25_t__i_sinh_m___t_trong.jpg

- Số liên: 1 liên giấy tái sinh


">

Đặc điểm (Nhập kho 1 liên 20x25 tái sinh ):

- Kích thước: dạng đứng 20x25cm

NK_1L_20X25_t__i_sinh_size.JPG

- Quy cách: 74 tờ/cuốn

- Mẫu dùng: Mẫu số: 01-VT (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)

NK_1L_20X25_t__i_sinh_m___t_trong.jpg

- Số liên: 1 liên giấy tái sinh