Thông tin chi tiết

Phiếu xuất 1 liên (13x19 giấy tái sinh)

Phiếu xuất 1 liên (13x19 giấy tái sinh)

(Cập nhật ngày: 13/06/2024)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Xuất kho 1L 13*19 tái sinh):

- Kích thước: 13*19

XK_1L_13X19_t__i_sinh_size.JPG

- Quy cách: 40 tờ/cuốn

- Mẫu dùng: Mẫu số C 12-H (Theo Quyết đinh số 999 TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của BTC)

XK_1L_13X19_t__i_sinh_m___t_trong.jpg

- Số liên: 1 liên giấy tái sinh


 

Xuất kho 1L 13*19 tái sinh):

- Kích thước: 13*19

XK_1L_13X19_t__i_sinh_size.JPG

- Quy cách: 40 tờ/cuốn

- Mẫu dùng: Mẫu số C 12-H (Theo Quyết đinh số 999 TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của BTC)

XK_1L_13X19_t__i_sinh_m___t_trong.jpg

- Số liên: 1 liên giấy tái sinh


p1.html" title="

Đặc điểm (Xuất kho 1L 13*19 tái sinh):

- Kích thước: 13*19

XK_1L_13X19_t__i_sinh_size.JPG

- Quy cách: 40 tờ/cuốn

- Mẫu dùng: Mẫu số C 12-H (Theo Quyết đinh số 999 TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của BTC)

XK_1L_13X19_t__i_sinh_m___t_trong.jpg

- Số liên: 1 liên giấy tái sinh


">

Đặc điểm (Xuất kho 1L 13*19 tái sinh):

- Kích thước: 13*19

XK_1L_13X19_t__i_sinh_size.JPG

- Quy cách: 40 tờ/cuốn

- Mẫu dùng: Mẫu số C 12-H (Theo Quyết đinh số 999 TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của BTC)

XK_1L_13X19_t__i_sinh_m___t_trong.jpg

- Số liên: 1 liên giấy tái sinh