Thông tin chi tiết

Sổ kho (Vật liệu, sản phẩm, hàng hóa)

Sổ kho (Vật liệu, sản phẩm, hàng hóa)

(Cập nhật ngày: 12/06/2024)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đạc điểm (Sổ kho):

- Kích thước: 20*29cm

S____kho_vl_size.JPG

- Quy cách: 40 tờ/cuốn

S____KHO_VL_m___t_trong.jpg

- Mẫu dùng: Mẫu số S12-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

 S____KHO_VL_2_t___.jpg


 

Sổ kho):

- Kích thước: 20*29cm

S____kho_vl_size.JPG

- Quy cách: 40 tờ/cuốn

S____KHO_VL_m___t_trong.jpg

- Mẫu dùng: Mẫu số S12-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

S____KHO_VL_2_t___.jpg


p1.html" title="

Đạc điểm (Sổ kho):

- Kích thước: 20*29cm

S____kho_vl_size.JPG

- Quy cách: 40 tờ/cuốn

S____KHO_VL_m___t_trong.jpg

- Mẫu dùng: Mẫu số S12-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

S____KHO_VL_2_t___.jpg


">

Đạc điểm (Sổ kho):

- Kích thước: 20*29cm

S____kho_vl_size.JPG

- Quy cách: 40 tờ/cuốn

S____KHO_VL_m___t_trong.jpg

- Mẫu dùng: Mẫu số S12-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

S____KHO_VL_2_t___.jpg