Thông tin chi tiết

Sổ chi tiết các tài khoản

Sổ chi tiết các tài khoản

(Cập nhật ngày: 13/06/2024)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đạc điểm (Sổ chi tiết các tài khoản):

- Kích thước: 20*29cm

S____CHI_TI___T_C__C_KHO___N_size.JPG 

- Quy cách: 40 tờ/cuốn

S____CHI_TI___T_C__C_KHO___N_m___t_trong.jpg 

- Dùng cho các TK:136, 138, 141, 142, 144, 221, 222, 223, 242, 244, 333, 334, 335, 336, 338, 344, 351, 352, 411, 421, 431, 441....

 S____CHI_TI___T_C__C_KHO___N_2_t___.jpg

Sổ chi tiết các tài khoản):

- Kích thước: 20*29cm

S____CHI_TI___T_C__C_KHO___N_size.JPG

- Quy cách: 40 tờ/cuốn

S____CHI_TI___T_C__C_KHO___N_m___t_trong.jpg

- Dùng cho các TK:136p1.html" title="

Đạc điểm (Sổ chi tiết các tài khoản):

- Kích thước: 20*29cm

S____CHI_TI___T_C__C_KHO___N_size.JPG

- Quy cách: 40 tờ/cuốn

S____CHI_TI___T_C__C_KHO___N_m___t_trong.jpg

- Dùng cho các TK:136">

Đạc điểm (Sổ chi tiết các tài khoản):

- Kích thước: 20*29cm

S____CHI_TI___T_C__C_KHO___N_size.JPG

- Quy cách: 40 tờ/cuốn

S____CHI_TI___T_C__C_KHO___N_m___t_trong.jpg

- Dùng cho các TK:136, 138, 141, 142, 144, 221, 222, 223, 242, 244, 333, 334, 335, 336, 338, 344, 351, 352, 411, 421, 431,

p1.html" title=" 441....

S____CHI_TI___T_C__C_KHO___N_2_t___.jpg

"> 441....

S____CHI_TI___T_C__C_KHO___N_2_t___.jpg