Thông tin chi tiết

Sổ nhật ký bán hàng

Sổ nhật ký bán hàng

(Cập nhật ngày: 12/06/2024)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đạc điểm (Sổ nhật ký bán hàng):

- Kích thước: 20*29cm

S____NKY_B__N_H__NG_size.JPG

- Quy cách: 40 tờ/cuốn

S____NKY_B__N_H__NG_m___t_trong.jpg 

- Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC

 


 

Sổ nhật ký bán hàng):

- Kích thước: 20*29cm

S____NKY_B__N_H__NG_size.JPG

- Quy cách: 40 tờ/cuốn

S____NKY_B__N_H__NG_m___t_trong.jpg

- Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC


p1.html" title="

Đạc điểm (Sổ nhật ký bán hàng):

- Kích thước: 20*29cm

S____NKY_B__N_H__NG_size.JPG

- Quy cách: 40 tờ/cuốn

S____NKY_B__N_H__NG_m___t_trong.jpg

- Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC


">

Đạc điểm (Sổ nhật ký bán hàng):

- Kích thước: 20*29cm

S____NKY_B__N_H__NG_size.JPG

- Quy cách: 40 tờ/cuốn

S____NKY_B__N_H__NG_m___t_trong.jpg

- Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC